නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

අපි SHUNDA නිෂ්පාදකයාට නයිලෝන් බෝඩ් / ෂීට්, නයිලෝන් රොඩ්, පීපී රොඩ්, එම්සී වාත්තු නයිලෝන් රොඩ්, නයිලෝන් ටියුබ්, නයිලෝන් ගියර්, නයිලෝන් පුලි, නයිලෝන් ස්ලීව්, නයිලෝන් පෑඩ්, නයිලෝන් බෝල්, නයිලෝන් චැලොන්ජ්, නයිලෝන් චැලොන්ජ්, වැනි වසර 20 ක පළපුරුද්දක් ඇත. ,නයිලෝන් සැරයටිය ,නයිලෝන් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ ගෙඩි, නයිලෝන් රෝද
ක්‍රියාවලිය දළ වශයෙන් බෙදා ඇත: MC ස්ථිතික අච්චු, නිස්සාරණ අච්චු, බහුඅවයවීකරණ අච්චු.

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන